1. Bendroji dalis
  1. Kauno bėgimo mėgėjų klubas yra visuomeninė kūno kultūros ir sporto organizacija, veikianti Kauno mieste.
  2. Klubas turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas tik viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų, taip pat po vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje valstybėje, savo simboliką.
  3. Klubas savo sportinėje veikloje vadovaujasi Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, galiojančiais poįstatyminiais aktais, šiais įstatais.
  4. Klubo adresas: A.Purėno g. 18-313, Kaunas. Tel. (8*686) 22292.
 2. Klubo tikslai, uždaviniai ir veikla
  1. Rūpintis klubo narių fizinės kultūros ir sporto tenkinimu.
  2. Aktyviai propaguoti bėgimą, sveiką gyvenimo būdą.
  3. Rūpintis klubo narių sveikata, medicininiu aptarnavimu.
  4. Klubas teikia informaciją apie savo sportinę veiklą Kauno m.  kūno kultūros ir sporto skyriui.
 3. Klubo teisės
  1. Nekliudomi raštu, žodžiu ir kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti klubo tikslus ir uždavinius.
  2. Steigti visuomenines informavimo priemones, užsiimti leidyba.
  3. Organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius.
  4. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai.
  5. Pirkti ir kitaip įsigyti savo vieklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti, juo disponuoti.
  6. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų.
  7. Steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
  8. Steigti fondus.
 4. Priėmimo į klubo narius ir išstojimo, pašalinimo iš jo sąlygos bei tvarka
  1. Kandidatas, įstodamas į klubą, parašo prašymą.
  2. Klubo nariu gali būti kiekvienas Kauno m. gyventojas, kuris laikosi klubo įstatų, užsiiminėja bėgimu, reguliariai moka nario mokestį, turi nario bilietą.
  3. Kandidatas, aktyviai dalyvaujantis klubo veikloje 3 mėn. laikotarpyje, priimamas klubo nariu, tai patvirtinus valdybos posėdyje.
  4. Už klubo įstatų, klubo valdybos reikalavimų nevykdymą bei kitus nusižengimus valdyba arba visuotinis narių susirinkimas gali klubo narį pašalinti iš klubo.
 5. Klubo nariai, jų teisės ir pareigos
  1. Kauno bėgimo mėgėjų klubą sudaro nariai ir kandidatai.
  2. Klubo nario stojamąjį mokestį ir kasmetinį nario mokestį apsvarsto klubo valdyba.
  3. Klubo nariai turi teisę:
   • aptarinėti klubo problemas susirinkimuose, konferencijose;
   • rinkti ir būti išrinktais į vadovaujančius klubo organus;
   • atstovauti klubą įvairiuose bėgimuose, renginiuose.
  4. Klubo nariai privalo:
   • organizuoti ir sėkmingai užsiiminėti fizine kultūra ir sportu, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, palaikyti LTOK veiklą ir idėjas;
   • laikytis tikslų ir uždavinių, kurie yra išdėstyti klubo įstatuose;
   • mokėti nario mokestį.
  5. Kandidatai į klubo narius:
   • norintieji įstoti į klubą priimami kandidatais, kad galėtų susipažinti su klubo veikla ir aktyviai dalyvautų pravedamose priemonėse. Kandidato stažas 3 mėnesiai;
   • jeigu kandidatas stažo metu aktyviai reiškėsi klubo veikloje, jis gali būti priimtas į narius anksčiau nurodyto termino;
   • kandidatas į klubo narius dalyvauja visoje klubo veikloje. Kandidatai negali būti renkami į vadovaujančius klubo organus;
   • kandidatai moka tokio pat dydžio nario mokestį kaip ir klubo nariai.
  6. Pirmumo teisė dalyvauti varžybose, išvykose ir kitose priemonėse suteikiama klubo nariams.
 6. Struktūriniai klubo padaliniai
  1. Struktūrinių padalinių klubas nesteigs.
 7. Klubo struktūra
  1. Aukščiausias vadovaujantis Kauno bėgimo mėgėjų klubo organas – visuotinis narių susirinkimas. Jis šaukiamas vieną kartą metuose.
  2. Visuotinis narių susirinkimas:
   • priima, keičia ir papildo klubo įstatus;
   • priima perspektyvinę klubo veiklos programą;
   • sprendžia kitus svarbius, susijusius su klubo veikla, klausimus;
   • sprendimai laikomi galiojančiais, kai susirinkime dalyvauja 50% + 1 klubo narių ir kai už sprendimą balsuoja 2/3 dalyvaujančių;
   • išklauso revizoriaus ataskaitą apie finansinę klubo padėtį ir ją tvirtina.
  3. Visuotinis klubo narių susirinkimas 2-jų metų laikotarpiui renka klubo valdybą iš 5 narių. Skaičių nustato visuotinis narių susirinkimas. Eiliniai klubo posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą į metus.
  4. Renka klubo valdybą iš 5 narių, klubo pirmininką ir revizorių dviejų metų laikotarpiui.
  5. Klubo valdyba:
   • sprendžia svarbius klubo veiklos klausimus, priskirtus jos kompetencijai;
   • vykdo naujų narių priėmimą;
   • sprendžia klausimus dėl narių pašalinimo.
  6. Klubo veiklai vadovauja pirmininkas ir patvirtinta valdyba.
  7. Klubo pirmininkas – visuomeninis darbuotojas.
  8. Klubo pirmininkas:
   • planuoja ir vadovauja klubo veiklai;
   • sudarinėja sportines varžybas ir kitus renginius;
   • palaiko ryšius su valstybinėmis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis Respublikoje;
   • atstovauja klubui valstybinėse, visuomeninėse ir kitose organizacijose;
   • sprendžia kitus su klubo veikla susijusius klausimus.
  9. Kontrolės funkcijas atlieka revizorius, renkamas dvejiems metams. Jis negali būti valdybos nariu. Revizorius atsiskaito visuotiniam klubo narių susirinkimui už praėjusius metus.
 8. Lėšų ir pajamų šaltiniai, lėšų ir pajamų naudojimo kontrolės tvarka
  1. Klubo lėšas sudaro:
   • įstatuose numatyti narių ar veikloje dalyvaujančių asmenų mokesčiai;
   • fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų, dovanotos (paaukotos) lėšos;
   • nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
   • kredito įstaigų palūkanos už saugomas klubo lėšas;
   • skolinto kapitalo lėšos;
   • kitos teisėtai gautos lėšos;
   • klubo įsteigtų ir įregistruotų įstatymo nustatyta tvarka įmonių lėšos.
 9. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka
  1. Klubo įstatų pakeitimus ir papildymus gali vykdyti klubo visuotinis narių susirinkimas.
  2. Pakeitimai, papildymai įregistruojami Kauno m. savivaldybėje.
 10. Klubo veiklos pasibaigimo ir turto panaudojimo tvarka
  1. Klubo veikla gali pasibaigti:
   • klubo įstatuose nustatyta tvarka, priėmus sprendimą reorganizuoti klubą, t.y. padalyti į kelis klubus arba prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos;
   • klubo įstatuose nustatyta tvarka, priėmus sprendimą nutraukti veiklą;
   • teismui priėmus sprendimą nutraukti klubo veiklą.